U bevindt zich op: Home Projecten en onderzoek Schoon drinkwater

Schoon drinkwater:ook in de toekomst

Gezond en veilig drinkwater uit de kraan: we vinden het vanzelfsprekend in Nederland, maar daar gaat heel wat aan vooraf. Drinkwaterbedrijven zuiveren grondwater of water uit rivieren en meren zodat het geschikt is om te drinken. Het RIVM ondersteunt en adviseert het rijk op het terrein van drinkwaterbeleid en -toezicht. Een van de onderwerpen waarvoor het RIVM dit doet is de bescherming van drinkwaterbronnen.

Inventarisatie risico’s

Het RIVM heeft in 2014 geïnventariseerd welke risico's er zijn voor de kwaliteit van drinkwaterbronnen, nu en in de toekomst, en welke maatregelen nodig zijn om deze risico's te beperken. Ongeveer de helft van de bronnen is beïnvloed door activiteiten in de omgeving zoals landbouw, industrie en de aanwezigheid van oude bodemverontreinigingen. Bij 25 procent van de winningen worden normen voor stoffen overschreden en zijn extra zuiveringsmaatregelen nodig. 

 Schoon drinkwater: ook in de toekomst

Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen

De inventarisatie is gebaseerd op de zogeheten gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen. Hierin brengen gemeenten, provincies, drinkwaterbedrijven, waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) gezamenlijk voor elk gebied de risico's in kaart voor de waterkwaliteit. Zo kunnen effectieve maatregelen worden genomen die de waterkwaliteit daadwerkelijk verbeteren, zoals het verminderen van emissies door bijvoorbeeld landbouw en rioolwaterzuiveringen.

Evaluatie

In 2014 heeft het RIVM de voortgang en de inhoud van de gebiedsdossiers geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat de provincies en waterbeheerders als regiehouders van de gebiedsdossiers, voortvarend aan de slag zijn gegaan. Voor meer dan 90 % van de winningen is een gebiedsdossier opgesteld. Wel is er zorg over de voortgang van de uitvoeringsprogramma’s met daarin de afspraken over de benodigde maatregelen. Ook is nog niet duidelijk of alle maatregelen specifiek genoeg zijn om de gewenste waterkwaliteit te behalen. Sommige maatregelen blijken beter landelijk te kunnen worden opgepakt voor alle winningen.
De uitkomsten van de evaluatie zijn gebruikt bij het opstellen van de Beleidsnota Drinkwater (2014). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft met de betrokken partijen een verbetertraject (2015-2016) in gang gezet om deze zorgpunten aan te pakken. Ook bij dit verbetertraject is het RIVM nauw betrokken.

Service